การให้บริการ

วัน 06.30-08.30น. 08.30 น.-12.00น. 13.00น.-16.30น. แพทย์ 16.30-20.30น. แพทย์
จันทร์ ความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

จิตเวช

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

 

กายภาพ

แพทย์แผนไทย

ความดันโลหิตสูง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

จิตเวช

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตกรรม

กายภาพ(เฉพาะนัด)

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

อังคาร เบาหวาน

 

เบาหวาน

โรคไต

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกนิรนาม

คลินิกเด็กดี

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

กายภาพ

แพทย์แผนไทย

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกนิรนาม

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตกรรม

กายภาพ(เฉพาะนัด)

 

แพทย์แผนไทย

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

พุธ   วัณโรค

ตรวจโรคทั่วไป

ฝากครรภ์.ไทรอยด์

คลินิกให้คำปรึกษา

คลินิกบุหรี่-สุรา

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

คลินิกให้คำปรึกษา

ตรวจโรคทั่วไป

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตกรรม

กายภาพ(เฉพาะนัด)

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

พฤหัสบดี เบาหวาน เบาหวาน

โรคไต

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

วางแผนครอบครัว

ทันตกรรม

กายภาพ

แพทย์แผนไทย

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตะกรรม

กายภาพ(เฉพาะนัด)

 

แพทย์แผนไทย

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ศุกร์   ความดันโลหิตสูง

ยาเสพติด

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

กายภาพ

แพทย์แผนไทย

ความดันโลหิตสูง

ตรวจโรคทั่วไป

คลินิกให้คำปรึกษา

ทันตกรรม

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ยุวดี  แซ่ไหล

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

ทันตกรรม

 

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

เสาร์   ฉุกเฉิน

ทันตะกรรม

แพทย์แผนไทย

ฉุกเฉิน

ทันตะกรรม

แพทย์แผนไทย

พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน

ทพญ.ตุลยา

สังวรานนท์

ทพ.สุเมธ

 อนันคภัณฑ์นันท์

น.ส.ชนาภา  อิ่มเอิบ

   
อาทิตย์   ฉุกเฉิน ฉุกเฉิน พญ.ใจทิพย์ เชื่อมไธสง

นพ.สุธี คงนันทะ

พญ.จิตมณี ปะตังถาโต

พญ.ศิริพรรณ อรุณโน